หน้าแรก
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ปีการศึกษาที่ 2/2557
ปี 5 ภาคปกติ
โปรแกรมวิชาอื่นๆ
(วิชา 101412)

27/01/2558
ปี 5 ภาคปกติ
เทคโนฯ+กศ.พิเศษ
(วิชา 101412)

27/01/2558

กศ.ปช.รุ่นที่ 15
(วิชา 101414)

27/01/2558

ปี 5 ภาคปกติ
(วิชา 101414)

21/11/2557

กศ.ปช.รุ่นที่ 14
(วิชา 101414)

21/11/2557

Download  
คู่มือและแบบประเมิน

- ระดับ ป.บัณฑิต
- ระดับปริญญาตรี
ตารางการออกนิเทศก์

โรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556

อาจารย์นิเทศก์
ครูพี่เลี้ยง


Facebookฝ่ายฝึกคะ Hi5ฝ่ายฝึกคะ ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ
 

ข่าว
การศึกษา

รายชื่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (101414)
นักศึกษา กศ.ปช.รุ่นที่ 14

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557


ณ วันที่ 21 มกราคม 2558
รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ รายวิชา 101414
ปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2 นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 
ร.ร.ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2557
(update 12 พ.ย.57)

 

แบบบันทึกข้อมูลครูพี่เลี้ยงสำหรับจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

 
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

   
เชิญอ่านบทความคะ
เชิญอ่านบทความคะ
àªÔ­¤ÅÔ¡ªÁÃÒ¡Ò÷Õè¹Õè¤Ð
รายการกล้าอาสาTHAIPBS
รายการอิฐก้อนแรกTHAIPBS
ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ