หน้าแรก
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ปีการศึกษาที่ 1/2557

ปี 4 ภาคปกติ
(วิชา 101411)

ปี 5 ภาคปกติ(เปลี่ยนแปลง)
(วิชา 101413)
4/3/57

ปี 5 ภาคปกติ
(วิชา 101413)

กศ.ปช.รุ่นที่ 14
(เปลี่ยนแปลง)
4/3/57
(วิชา 101413)

กศ.ปช. รุ่นที่ 14
(วิชา 101413)

กศ.ปช. รุ่นที่ 15
(วิชา 101411)

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ปีการศึกษาที่ 2/2556
  คลิกไฟล์ PDF ที่นี่
ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ปีการศึกษาที่ 1/2556

ปี 4 ภาคปกติ
(วิชา 101411)

ปี 5 ภาคปกติ
(วิชา 101414)

กศ.ปช. รุ่นที่ 13
(วิชา 101413)

กศ.ปช. รุ่นที่ 14
(วิชา 101411)

พคป.รุ่นที่ 3
(วิชา 101414)

Download  
คู่มือและแบบประเมิน

- ระดับ ป.บัณฑิต
- ระดับปริญญาตรี
ตารางการออกนิเทศก์

โรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556

อาจารย์นิเทศก์
ครูพี่เลี้ยง


Facebookฝ่ายฝึกคะ Hi5ฝ่ายฝึกคะ ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ
 

ข่าว
การศึกษา

รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 5
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 (รหัส 101413)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
ผลการขอย้ายสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 (รหัส 101413)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
การยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกประสบการณ์
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 (101413)
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.5 ปี)
ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5

01_กำหนดระยะเวลาการยื่นความประสงค์

02_แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกประสบการณ์ฯ
03_กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 10 วิชา (ก่อนออกฝึกสอน)
04_ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาปี 5 วิชา 101413 (เทอม 1-57)
05_ร.ร.ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
06_หลักเกณฑ์การเลือก
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
รายชื่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (101411)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557
รายชื่ออาจารย์นิเทศก์
นักศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 13
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 (101414)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2556
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน รุ่นที่ 13
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน รุ่นที่ 14
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาการศึกษา รุ่นที่ 7


ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556
รายชื่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคพิเศษ สาขาการศึกษา รุ่นที่ 7

รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (100525)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

แบบบันทึกข้อมูลครูพี่เลี้ยงสำหรับจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

 
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

   
เชิญอ่านบทความคะ
เชิญอ่านบทความคะ
àªÔ­¤ÅÔ¡ªÁÃÒ¡Ò÷Õè¹Õè¤Ð
รายการกล้าอาสาTHAIPBS
รายการอิฐก้อนแรกTHAIPBS
ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ