หน้าแรก
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ปีการศึกษาที่ 1/2557

ปี 4 ภาคปกติ
(วิชา 101411)

ปี 5 ภาคปกติ(เปลี่ยนแปลง)
(วิชา 101413)
15/8/57

กศ.ปช.รุ่นที่ 14
19/05/57
(วิชา 101413)

กศ.ปช. รุ่นที่ 15
(วิชา 101411)

Download  
คู่มือและแบบประเมิน

- ระดับ ป.บัณฑิต
- ระดับปริญญาตรี
ตารางการออกนิเทศก์

โรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556

อาจารย์นิเทศก์
ครูพี่เลี้ยง


Facebookฝ่ายฝึกคะ Hi5ฝ่ายฝึกคะ ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ
 

ข่าว
การศึกษา
กำหนดระยะเวลาการยื่นความประสงค์
แบบฟอร์มขอย้ายสถานศึกษาฝึกประสบการณ์
รายวิชา 101414 ภาคปกติ เทอม 2-57
ข้อมูลนักศึกษาปี 5 วิชา 101414
(เทอม 2-57)
หลักเกณฑ์การเลือก
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
ร.ร.ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2557
(update 22 ก.ย. 57)
รายชื่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (101412)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557


ณ วันที่ 25 กันยายน 2557
รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ รายวิชา 101413
ปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 นักศึกษา กศ.ปช.รุ่นที่14
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
รายชื่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (101411และ 101412)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557


ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ รายวิชา 101413
ปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาปฏิบัติการณ์วิชาชีพครู 1 (รหัส 101411)
นักศึกษาภาค กศ.ปช. รุนที่ 15
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ณ วันที่ 28 เมษายน 2557
รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาปฏิบัติการณ์วิชาชีพครู 2 (รหัส 101414)
นักศึกษาตกค้าง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ณ วันที่ 25 เมษายน 2557
รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 5
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 (รหัส 101413)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
ผลการขอย้ายสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 (รหัส 101413)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ณ วันที่ 23 เมษายน 2557

แบบบันทึกข้อมูลครูพี่เลี้ยงสำหรับจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

 
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

   
เชิญอ่านบทความคะ
เชิญอ่านบทความคะ
àªÔ­¤ÅÔ¡ªÁÃÒ¡Ò÷Õè¹Õè¤Ð
รายการกล้าอาสาTHAIPBS
รายการอิฐก้อนแรกTHAIPBS
ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ