## เนื่องจากกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้งดการปฏิบัติงานและการ
ติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ นั้นทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้เลื่อนการนำส่งเอกสารออกไปก่อน เมื่อสถานะการปกติแล้วจะแจ้งนักศึกษาอีกครั้งครับ ###

แจ้งถึงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 58 ทุกคน ให้ดำเนินการโหลดเอกสาร พร้อมทั้งกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้

1.คำร้องขอสำเร็จการศึกษาและรับใบรับรองคุณวุฒิ

2.คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

 พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

*ให้นักศึกษาเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป 

แยกคำร้องและจัดเรียงตามลำดับ เลขที่ในห้องเรียน 

และนำส่งที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 เท่านั้น

(เว้นวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563)

 ตัวอย่างการติดรูปด้วย Max

เพื่อไม่ให้รูปเกิดความเสียหาย(ห้ามติดMaxบริเวณใบหน้า)

example