บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวพิมพ์รภัส  ลำเลิศธรรม
นางสาวพิมพ์รภัส  ลำเลิศธรรมผู้ปฏิบัติงานบริงาน
นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากร
นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากรนักวิชาการศึกษา
นางรดาภัค พลคำแก้ว
นางรดาภัค พลคำแก้วนักวิชาการพัสดุ
นางสาวจิตรา พิรักษา
นางสาวจิตรา พิรักษานักวิชาการศึกษา
นางสาวราตรี สุวรรณโยธี
นางสาวราตรี สุวรรณโยธีนักวิชาการศึกษา
นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย์
นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย์นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวจิรัชยา  ชาญสูงเนิน
นางสาวจิรัชยา  ชาญสูงเนินนักวิชาการศึกษา
นายวิรัตน์  คงสันเทียะ
นายวิรัตน์  คงสันเทียะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชตินักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวพิมพ์รภัส  ลำเลิศธรรม
นางสาวพิมพ์รภัส  ลำเลิศธรรมนักวิชาการศึกษา
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มผู้ปฏิบัติงานบริงาน
นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูง
นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูงนักวิชาการพัสดุ
นางสาวยุพา ฝาชัยภูมิ
นางสาวยุพา ฝาชัยภูมินักวิชาการศึกษา
นางสาวบุณฑริกา อยู่พงษ์ทอง
นางสาวบุณฑริกา อยู่พงษ์ทองนักวิชาการศึกษา
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์รัมย์
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์รัมย์นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)