บุคลากรสายสนับสนุน ปี 2562

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยม
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยมรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์
นางสาวพิมพ์รภัส  ลำเลิศธรรม
นางสาวพิมพ์รภัส  ลำเลิศธรรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากร
นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากรนักวิชาการศึกษา
นางรดาภัค พลคำแก้ว
นางรดาภัค พลคำแก้วนักวิชาการพัสดุ
นางสาวจิตรา พิรักษา
นางสาวจิตรา พิรักษานักวิชาการศึกษา
นางสาวราตรี สุวรรณโยธี
นางสาวราตรี สุวรรณโยธีนักวิชาการศึกษา
นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย์
นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย์นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวจิรัชยา  ชาญสูงเนิน
นางสาวจิรัชยา  ชาญสูงเนินนักวิชาการศึกษา
นายวิรัตน์  คงสันเทียะ
นายวิรัตน์  คงสันเทียะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชตินักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์นักวิชาการศึกษา
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูง
นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูงนักวิชาการพัสดุ
นางสาวมณีนุช ยศสูงเนิน
นางสาวมณีนุช ยศสูงเนินนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางสาวบุณฑริกา อยู่พงษ์ทอง
นางสาวบุณฑริกา อยู่พงษ์ทองนักวิชาการศึกษา
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์รัมย์
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์รัมย์นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)