logo edu 2021

บุคลากรสายสนับสนุน ปี 2562

บุคลากรสายสนับสนุน

นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชติรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
นางสาวพิมพ์รภัส  ลำเลิศธรรม
นางสาวพิมพ์รภัส  ลำเลิศธรรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากร
นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากรนักวิชาการศึกษา
นางรดาภัค พลคำแก้ว
นางรดาภัค พลคำแก้วนักวิชาการพัสดุ
นางสาวจิตรา พิรักษา
นางสาวจิตรา พิรักษานักวิชาการศึกษา
นางสาวราตรี สุวรรณโยธี
นางสาวราตรี สุวรรณโยธีนักวิชาการศึกษา
นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย์
นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย์นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวจิรัชยา  ชาญสูงเนิน
นางสาวจิรัชยา  ชาญสูงเนินนักวิชาการศึกษา
นายวิรัตน์  คงสันเทียะ
นายวิรัตน์  คงสันเทียะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชตินักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์นักวิชาการศึกษา
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูง
นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูงนักวิชาการพัสดุ
นางสาวมณีนุช ยศสูงเนิน
นางสาวมณีนุช ยศสูงเนินนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางสาวบุณฑริกา อยู่พงษ์ทอง
นางสาวบุณฑริกา อยู่พงษ์ทองนักวิชาการศึกษา
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์รัมย์
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์รัมย์นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)