คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการประธานกรรมการ
ดร.ลลิตา ธงภักดี
ดร.ลลิตา ธงภักดีกรรมการตัวแทนรองคณบดี
ดร.วิมาน วรรณคำ
ดร.วิมาน วรรณคำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรืองกรรมการตัวแทนกลุ่มวิชา
ดร.ธัญญรัศม์  ชิดไธสง
ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงกรรมการตัวแทนสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณกรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยม
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยมกรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์
รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
พลเอกมารุต  ลิ้มเจริญ
พลเอกมารุต  ลิ้มเจริญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสมกรรมการตัวแทนสาขาวิชา
ดร.กาญจนา  ท่อแก้ว
ดร.กาญจนา  ท่อแก้วกรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ
ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูรกรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ