044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนามประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงรองประธานกรรมการ
ดร.วิไล วัชรพิชัย
ดร.วิไล วัชรพิชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคงกรรมการตัวแทนสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กีรติจำเริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กีรติจำเริญกรรมการตัวแทนสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ
นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชติกรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์
รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทูรย์ มีกุดเวียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทูรย์ มีกุดเวียนกรรมการตัวแทนสาขาวิชา
ดร.กาญจนา  ท่อแก้ว
ดร.กาญจนา  ท่อแก้วกรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ
อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม
อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรมกรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มผู้ช่วยเลขานุการ