คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดีกรรมการตัวแทนรองคณบดี
ดร.วิมาน วรรณคำ
ดร.วิมาน วรรณคำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กีรติจำเริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กีรติจำเริญกรรมการตัวแทนกลุ่มวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์  ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงกรรมการตัวแทนสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณกรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยม
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยมกรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์
รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล ตันยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล ตันยะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองกรรมการตัวแทนสาขาวิชา
ดร.กาญจนา  ท่อแก้ว
ดร.กาญจนา  ท่อแก้วกรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ