คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการคณบดีคณะครุศาสตร์
ดร.ลลิตา ธงภักดี
ดร.ลลิตา ธงภักดีรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร
ดร.สุนทรี  ศิริอังกูรผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ดร.ลลิตา ธงภักดี
ดร.ลลิตา ธงภักดีประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรืองประธานกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสมประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากรประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.วาสนา  กีรติจำเริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.วาสนา  กีรติจำเริญประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ดร.สิริรัตน์ นาคิน
ดร.สิริรัตน์ นาคินรองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
นางสาวอัญชนา  อินทร์เอี่ยม
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยมรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลางประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต)
ดร.ธัญญรัศม์  ชิดไธสง
ดร.ธัญญรัศม์  ชิดไธสงประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์
ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ดร.ศิริพันธ์  ติยะวงศ์สุวรรณ
ดร.ศิริพันธ์  ติยะวงศ์สุวรรณประธานกลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา
อาจารย์อลิสา  ทานากะ
อาจารย์อลิสา  ทานากะประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองประธานสาขาวิชาพลศึกษา
อาจารย์รัชชนันท์  พึ่งจันดุม
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุมเลขานุการคณบดี