คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการคณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร แผนงานและการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพล ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพล ธงภักดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร
ดร.สุนทรี  ศิริอังกูรผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดีประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรืองประธานกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสมประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากรประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.วาสนา  กีรติจำเริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.วาสนา  กีรติจำเริญประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์สุวรรณา บุเหลา
อาจารย์สุวรรณา บุเหลาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.สิริรัตน์ นาคิน
ดร.สิริรัตน์ นาคินรองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการผลิตครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
นางสาวอัญชนา  อินทร์เอี่ยม
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยมรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลางประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์
ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ดร.ศิริพันธ์  ติยะวงศ์สุวรรณ
ดร.ศิริพันธ์  ติยะวงศ์สุวรรณประธานกลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา
อาจารย์อลิสา  ทานากะ
อาจารย์อลิสา  ทานากะประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองประธานสาขาวิชาพลศึกษา
อาจารย์รัชชนันท์  พึ่งจันดุม
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและเลขานุการคณบดี
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู