044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนามคณบดีคณะครุศาสตร์E-mail : kitipong.l@nrru.ac.th
ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะรองคณบดีฝ่ายวิชาการE-mail : siriluck.p@nrru.ac.th
ดร.พงษ์เกษม  สิงห์รุ่งเรือง
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์E-mail : marnmaya@gmail.com
ดร.ฐิติกาญจน์  บุญรักษา อินทาปัจ
ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการE-mail : thitikan.I@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญสุดา จิโนการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญสุดา จิโนการประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษE-mail : pensuda.j@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทูรย์ มีกุดเวียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทูรย์ มีกุดเวียนประธานสาขาวิชาพลศึกษาE-mail : toon.m@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร เมตตาจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร เมตตาจิตประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวE-mail : kanokkorn.M@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  กีรติจำเริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กีรติจำเริญประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตE-mail : wasana.k@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดีประธานโปรแกรมวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูE-mail : Lalita.t@nrru.ac.th
ดร.วินัย ทองภูบาล
ดร.วินัย ทองภูบาลประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตE-mail : winai.t@nrru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาE-mail : prayut.t@nrru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนามรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูE-mail : kitipong.l@nrru.ac.th
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มผู้ช่วยเลขานุการE-mail : matchima.r@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงรองคณบดีฝ่ายบริหารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูE-mail : thanyarat.chi@nrru.ac.th
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพE-mail : natthida.p@nrru.ac.th
ดร.จุลมณี  สุระโยธิน
ดร.จุลมณี สุระโยธินผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาE-mail : junlamanee.s@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคงประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยE-mail : phattanan.k@nrru.ac.th
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุม
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุมประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา E-mail : ratchanan.p@nrru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี ดีปู่
รองศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี ดีปู่ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตE-mail : sanrudee.d@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตE-mail : Dr.rattakorn@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตE-mail : thanyarat.chi@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตE-mail : sirinat.j@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษE-mail : waradee.c@nrru.ac.th
นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชติรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์E-mail : kissana.p@nrru.ac.th