คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการคณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร แผนงานและการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ธงภักดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร
ดร.สุนทรี  ศิริอังกูรผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดีประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ดร.วินัย ทองภูบาล
ดร.วินัย ทองภูบาลประธานกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคงประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากรประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์รัชชนันท์  พึ่งจันดุม
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและเลขานุการคณบดี
อาจารย์สุวรรณา บุเหลา
อาจารย์สุวรรณา บุเหลาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคินรองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการผลิตครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี ดีปู่
รองศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี ดีปู่ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญสุดา จิโนการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญสุดา จิโนการประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ดร.ศิริพันธ์  ติยะวงศ์สุวรรณ
ดร.ศิริพันธ์  ติยะวงศ์สุวรรณประธานกลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา  ทานากะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา  ทานากะประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองประธานสาขาวิชาพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  กีรติจำเริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  กีรติจำเริญประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวอัญชนา  อินทร์เอี่ยม
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยมรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์