044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

คณะกรรมการบริหารวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนามประธานกรรมการ
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะรองประธานกรรมการ
ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ
ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคงกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรฤดี ดีปู่
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรฤดี ดีปู่กรรมการ
นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชติกรรมการและเลขานุการ
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร เมตตาจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร เมตตาจิตกรรมการ
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์ผู้ช่วยเลขานุการ