logo edu 2021

คณะกรรมการบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการประธานกรรมการ
ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณรองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคงกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา ทานากะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา ทานากะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์กรรมการ
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุม
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุมกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ธงภักดีกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงกรรมการ
อาจารย์สุวรรณา บุเหลา
อาจารย์สุวรรณา บุเหลากรรมการ
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์ผู้ช่วยเลขานุการ