คณะกรรมการบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานีรองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสมกรรมการ
อาจารย์อลิสา ทานากะ
อาจารย์อลิสา ทานากะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์กรรมการ
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางกรรมการ
ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงกรรมการ
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยม
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยมกรรมการและเลขานุการ