logo edu 2021

คณะกรรมการบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณรองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคงกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงกรรมการ
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองกรรมการ
นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชติกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยพล ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยพล ธงภักดีกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรฤดี ดีปู่
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรฤดี ดีปู่กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางกรรมการ
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุม
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุมกรรมการ
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์ผู้ช่วยเลขานุการ