ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา
"สร้างนักปราชญ์  ประสาทวิญญาณครู"

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาครู”

พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตครู ให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด ภาษาอังกฤษ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาครูให้ตอบโจทย์ท้องถิ่นและประเทศชาติ
     2 .วิจัยและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนานักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
     3. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ และส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
     4. พัฒนาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานใยความผูกพันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ
     5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานภายในให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ใหม่ และเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษา สามารถชี้นำและแก้ปัญหาของประเทศ

วัตถุประสงค์
     เพื่อให้การดำเนินงานของคณะตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจจึงกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะไว้ดังนี้
     1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
     2. เพื่อผลผลิตและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพที่กอปรด้วยคุณธรรม ความรู้ ความคิด ทักษะ เป็นแบบอย่างที่ดีและมีความเป็นครูที่ได้มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคม
     3. เพื่อส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศโดยการวิจัย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมของแหล่งวิทยาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการ และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพิ่มขึ้นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
     6. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพโปร่งใสและก้าวหน้า