044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา (Philosophy)
"สร้างนักปราชญ์  ประสาทวิญญาณครู"

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่มีความสามารถเป็นเลิศด้านการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา”

พันธกิจ (Mission)
    1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตครูตอบโจทย์ท้องถิ่น และประเทศชาติ มีความรู้ ความสามารถในการคิด ภาษาอังกฤษ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะในการการจัดการเรียนรู้
    2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนานักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    3. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา และเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ และส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
    4. สืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สืบสายใยความผูกพันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ
     5. พัฒนาระบบบริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณะครุศาสตร์และหน่วยงาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษา สามารถชี้นำและแก้ปัญหาของประเทศ

เป้าหมาย (Goal)
    มีความเป็นเลิศใน ๖ ด้าน คือ ๑. ด้านการเรียนการสอน ๒. ด้านวิชาการและการวิจัย ๓. ด้านนวัตกรรมการศึกษา ๔. ด้านการบริหารจัดการ ๕. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ๖. โรงเรียนสาธิต

อัตลักษณ์ของอาจารย์
     คนสร้างครูของพระราชา มุ่งพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
     ครูของพระราชา “น้อมนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติตนปฏิบัติงาน เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณครู รู้ท้องถิ่น”
สีประจำคณะ
     คือ สีฟ้า

สัญลักษณ์ประจำคณะ

logo edu 2021 nocap

     ความหมายของสัญลักษณ์  โครงสร้างของเลข ๙ และหนังสือที่เปิดออก แสดงถึง การน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางการสร้างครูของพระราชา หนังสือสื่อถึงการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะเส้นโค้งที่โอบล้อมสื่อถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มีมาตรฐานสากล ลักษณะประกายแสงสื่อถึงองค์ความรู้ทางการศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ที่ตั้ง
     คณะครุศาสตร์ อาคาร 17 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000