อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์

อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ กำหนดเป็น 2 ระดับ  ดังนี้

  1. อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์  คือ  “ที่พึ่งของท้องถิ่น” สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นในการผลิตครูทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม  ความรู้ ความสามารถและคุณภาพรวมทั้งการวิจัยทางการศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจ อนุรักษ์ ทำนุบำรุง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งให้การบริการชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
  2. อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ คือ “สำนึกดี  มีความรู้ พร้อมสู่งาน” สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    สำนึกครูดี  หมายถึง  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก และตระหนักในความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกในความเป็นไทย และมีความรัก และความผูกผันต่อท้องถิ่น
    มีความรู้ หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปัญญา  การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
    พร้อมสู้งาน หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน มีภาวะผู้นำในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะไว้ 2 ด้าน คือ

  1. เป็นผู้นำด้านการศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. เป็นผู้นำของประเทศในการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ