อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

Image

อาจารย์อลิสา ทานากะ

ระดับปริญญาตรี

Bachelor of Arts (Psychology) Ochanomizu University, Tokyo, JAPAN

ระดับปริญญาโท

Master of Arts (Clinical Psychology)Ochanomizu University, Tokyo, JAPAN

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวร สุวรรณผา

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (จิตวิทยาแนะแนวและการให้การปรึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

Image

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศษ.บ. (ดุริยางค์ไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image

ดร.วุฒิชัย จงคํานึงศีล

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ศศ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร แสงอรุณ

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Image

อาจารย์วิกานดา ชัยรัตน์

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Image

อาจารย์ประภัสสร ชโลธร

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (วนศาสตร์ชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Image

อาจารย์กนกกร เมตตาจิต

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์