อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ปร.ต. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

M.P.A. (การจัดการสำนักบริหาร) (Executive Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ระดับปริญญาเอก

กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Image

อาจารย์กิติกร ทิพนัด

ระดับปริญญาตรี

นศ.บ. (นิเทศศาสตรบัณฑิต) มหาวิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Image

อาจารย์ปิยนุช วงศ์กลาง

ระดับปริญญาตรี

ศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Image

อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุม

ระดับปริญญาตรี

วส.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระดับปริญญาโท

วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Image

อาจารย์สุวรรณา บุเหลา

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี