อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กีรติจำเริญ

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์) เคมี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร (เกษียณอายุราชการ)

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

ระดับปริญญาตรี

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ด. ( หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดร.สิริรัตน์ นาคิน

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาเอก

ดร.อิสรา พลนงค์

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม