อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Ed.D. (Educational Adminstration)University of Northern Philippines

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค.อ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (ประวัติศาสตร์ โทบรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี ดีปู่

ระดับปริญญาตรี

คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

ค.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาสารคาม

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Image

ดร.วินัย ทองภูบาล

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (ชีววิทยา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Image

ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) เกียรติอันดับ1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น