อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาเอก

Ed.D. (Educational Adminstration)University of Northern Philippines

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาเอก

ค.อ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (ประวัติศาสตร์  โทบรรณารักษศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ระดับปริญญาเอก

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรฤดี ดีปู่

ระดับปริญญาตรี

คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาสารคาม

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดร.วินัย ทองภูบาล

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (ชีววิทยา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาเอก

คด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) เกียรติอันดับ1  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น