อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

วท.ม. (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์มงคล ทะมังกลาง

ระดับปริญญาตรี

ศษ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท

ศษ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอำนวย

ระดับปริญญาตรี

 ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

ระดับปริญญาโท

วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับปริญญาเอก


อาจารย์กฤษณา จินดาสอน

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (พลศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาเอกอาจารย์พลากร มะโนรัตน์

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาเอก

อาจารย์ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์

ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

อาจารย์ทูรย์ มีกุดเวียน

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

วท.ม. (วิทย์-กีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาเอก