อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา

ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลยครูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) Ph.D.( Educational Research and Evaluation )
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาสารคาม

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับปริญญาเอก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพล ธงภักดี

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาสารคาม

ระดับปริญญาโท

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับปริญญาเอก


อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร

ระดับปริญญาตรี

กศ.บ. (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (สาขาวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก


ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

ระดับปริญญาตรี

ค.บ.(สาขาการสอนมัธยม) เอกวิทยาศาสตร์-เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

กศ.ม.(การวิจัยและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ระดับปริญญาเอก

ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ลลิตา ธงภักดี

ระดับปริญญาตรี

ค.บ. (การวัดผลการศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ระดับปริญญาโท

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก

ศษ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์