044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

    แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2561-2565 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังต่อไปนี้
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี

strategic edu

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

 เป้าประสงค์
    1.บัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและมาตรฐานวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและอาเซียน
    2.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
    3.บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความตระหนักในความสำคัญทางวิชาชีพ สำนึกในความเป็นไทยและมีความผูกพันต่อท้องถิ่น

กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
1.พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 1. โครงการสร้างครูของพระราชา 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบัณฑิตตามอัดลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4.25 จาก 5 ระดับ 4.35 จาก 5 ระดับ 4.50 จาก 5 ระดับ 4.51 ขึ้นไป คณะ/สาขาวิชา
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะและลักษณะของความเป็นครู ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95
3. จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับชาติ 1 คน 1 คน 2 คน 2 คน 3 คน
4. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4.25 จาก 5 ระดับ 4.35 จาก 5 ระดับ 4.50 จาก 5 ระดับ 4.51 จาก 5
2.พัฒนาหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 1.โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 1.จำนวนหลักสูตรใหม่ - - 1 1 1 คณะ/สาขาวิชา
2.โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรคณะครุศาสตร์ 2.จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน - 19 - - -
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการให้มีความเป็นมืออาชีพ 1. โครงการกำกับและติดตามการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาบุคลากร 1.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะ/มหาวิทยาลัย
2.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ระดับ 3.5 จาก 5 ระดับ 3.8 จาก 5 ระดับ 4จาก 5 ระดับ 4.25 จาก 5 ระดับ 4.51 จาก 5
4.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 1.โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 1.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 1 2 3 4 5 คณะ/มหาวิทยาลัย
5.เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิตเน้นความรู้ทักษะ ความสามารถทางด้านวิชาการและการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1. โครงการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะ/สาขาวิชา
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ระดับ 4 จาก5 ระดับ 4.25 จาก5 ระดับ 4.35 จาก5 ระดับ 4.50 จาก5 ระดับ 4.51 จาก 5
6.สร้างเครือข่ายและการพัฒนากระบวนการผลิตครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 1.โครงการพัฒนาภาคี เครือข่ายโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูที่ได้มาตรฐาน 1.จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม 300 300 300 300 300 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/คณะ
2.ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40
3.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4.25 จาก 5 ระดับ 4.35 จาก 5 ระดับ 4.50 จาก 5 ระดับ 4.51 จาก 5
7.เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศของศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิตฯ 1.โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนสาธิตฯ 1.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา /ระดับ 4 จากคะแนนเต็ม 5 ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4.25 จาก5 ระดับ 4.35 จาก5 ระดับ 4.50 จาก5 ระดับ 4.51 จาก5 -ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-โรงเรียนสาธิตฯ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
    1.มีผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีการเผยแพร่ดับชาติและนานาชาติสามารถนำไปใช้บูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
    2.นำผลการวิจัยไปบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
1.จัดทำแผนงานวิจัยทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 1.โครงการจัดทำแผนงานวิจัยทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 1.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานวิจัยคณะครุศาสตร์ ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4.25 จาก 5 ระดับ 4.35 จาก 5 ระดับ 4.50 จาก 5 ระดับ 4.51 จาก 5 คณะ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
2.โครงการพัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
3.โครงการคลีนิกวิจัย
1.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2.ร้อยละโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งภายนอก
3.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- ระดับ 4 จาก5 ระดับ 4 จาก5 ระดับ 4 จาก5 ระดับ 4 จาก5 คณะ
3.ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยทางการศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ บูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่น 1.โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษา 1. จำนวนงานวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 บทความ 5 บทความ 5 บทความ 5 บทความ 5 บทความ คณะ/สาขาวิชา
 2.โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. ร้อยละงานวิจัยทางการศึกษาที่นำไปใช้บูรณาการเพื่อการเรียนการสอน 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง
 3.โครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่น 3. ร้อยละของงานวิจัยทางการศึกษาที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
เป้าประสงค์
    1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
    2.บูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
1.พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 1.โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ 1.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการคณะครุศาสตร์ ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 จาก 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู/คณะ
2.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริการวิชาการ 2.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 จาก 5
3.โครงการพัฒนาวารสารวิชาการของคณะครุศาสตร์ 3.วารสารวิชาการของคณะครุศาสตร์ของคณะครุศาสตร์เข้าฐานข้อมูล TCI ภายในปี 2564 - - - -
2.หลักสูตรที่หลากหลายให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 1.มีจำนวนหลักสูตรที่ให้บริการวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3 3 3 3 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู/คณะ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
เป้าประสงค์
คณะครุศาสตร์ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
1.ส่งเสริมให้โปรแกรมวิชาได้จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับจัดการเรียนการสอน 1.จำนวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 1 1 1 1 คณะ/สาขาวิชา
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการกิจการที่ดี
เป้าประสงค์
คณะครุศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 2565
1.กำหนดให้ทุกโปรแกรมวิชา/
กลุ่มวิชาจัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
1.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 1.จำนวนบุคลากรสายสอนที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 1 1 1 1 1 คณะ
2.คณะจัดทำแผนและจัดลำดับการเข้าสู่ตำแหน่งตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 2.ร้อยละของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
3.ประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการ กำหนดให้มีการกำกับติดตาม 2.โครงการประเมินความพึงพอใจและความสำเร็จของระบบบริหารจัดการ 3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 คณะ
4.ประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 3.โครงการทบทวนและประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 4.ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 คณะ