ภาพกิจกรรม

62-6-28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ CLIL,TPACK,PBL,CBL
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

62-5-8 การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

62-3-4 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ (2)

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 ชั้น 3