logo edu 2021

ภาพกิจกรรม

63-3-4 กิจกรรม EDU Give a Life ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม EDU Give a Life วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 17 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีดำเนินการกล่าวเปิดงานกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมในงานได้แก่ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การฟังเทศปุจฉา วิสัชนา การออกบูธการเล่นเกมของนักศึกษา และการตั้งโรงทานของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ร่วมกับคณะครุศาสตร์

63-1-15 ประชุมโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มรภ.นม. (ฝ่ายมัธยม)

    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมปฏิบัติการระดมสมองเพื่อพัฒนาโครงการ จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฝ่ายมัธยม) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมและชี้แนะแนวทางการจัดตั้งในส่วนของจุดเน้น รูปแบบและหลักสูตรของโรงเรียน
    ในการจัดการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

62-9-27 คณะครุศาสตร์เปิดบูธแนะนำหลักสูตร NRRU Open House 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ในกิจกรรม NRRU Open House ประจำปี 2562

โดยพี่ๆบุคลากรสำนักงานคณะครุศาสตร์และนักศึกษาสโมสรคณะครุศาสตร์ ให้การแนะนำหลักสูตรและให้ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งน้องๆให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อกันอย่างมากมาย

62-6-28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ CLIL,TPACK,PBL,CBL
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  • 1
  • 2