logo edu 2021

62-6-28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ CLIL,TPACK,PBL,CBL
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา