logo edu 2021

63-1-15 ประชุมโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มรภ.นม. (ฝ่ายมัธยม)

    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมปฏิบัติการระดมสมองเพื่อพัฒนาโครงการ จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฝ่ายมัธยม) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมและชี้แนะแนวทางการจัดตั้งในส่วนของจุดเน้น รูปแบบและหลักสูตรของโรงเรียน
    ในการจัดการประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา