logo edu 2021

63-3-4 กิจกรรม EDU Give a Life ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม EDU Give a Life วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 17 คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีดำเนินการกล่าวเปิดงานกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมในงานได้แก่ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การฟังเทศปุจฉา วิสัชนา การออกบูธการเล่นเกมของนักศึกษา และการตั้งโรงทานของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ร่วมกับคณะครุศาสตร์