logo edu 2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในวาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เป็นครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมคุรุมิตร อาคาร 17 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์
🔔 วาระสำคัญของการประชุม เป็นการแนะนำทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ชุดใหม่และหน้าที่ภาระงานที่รับผิดชอบ
🔔 การชี้แจงข้อกำหนดและมาตรการในการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
🔔 นโยบายในการบริหารด้านต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ จากคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการส่งเสริม
สนับสนุน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะครุศาสตร์ต่อไป