044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาสมรรถนะการวัดและการประเมินผลในยุค New Nomal สำหรับครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับสำหรับครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 5
ในห้อข้อ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาสมรรถนะการวัดและการประเมินผลในยุค "New Normal"
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ในภาคเช้าอบรบในหัวข้อ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูพัฒนาท้องถิ่น
โดย วิทยากร ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และในภาคบ่ายเป็นการอบรมในหัวข้อ การพัฒนาสมรรถนะการวัด และประเมินผลในยุค New Normal
โดย วิทยากร ดร.ชนาทิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการกลุ่มสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.