044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การประชุมคณาจารย์และกำหนดทิศทางร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนคณะ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์
ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนามคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำคณะ
ได้ร่วมกันได้แสดงความยินดีชื่นชมอาจารย์และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา การได้รับตำแหน่งทางวิชาการ การได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอนดีเด่น และการได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
คณบดีคณะครุศาสตร์และผู้บริหารได้สรุปผลการดำเนินงาน 3 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงทิศทาง แผนการดำเนินงานคณะเป้าหมายคือผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะสูงสุด โดยคณบดีคณะครุศาสตร์เน้นหัวใจการขับเคลื่อนคือการร่วมมือรวมพลังพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆ และย้ำอีกว่าอาจารย์รุ่นใหญ่ต้องเป็นผู้นำให้คำปรึกษาแก่น้องๆสอนงานน้อง รุ่นกลางต้องมุ่งขับเคลื่อนและรุ่นน้องจะต้องใฝ่ปฏิบัติเรียนรู้การทำงาน