044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมคุรุมิตร อาคาร 17 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ ออนไลน์
ในวาระการประชุมประกอบด้วย
1. การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5
2. การดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ
3. ปฏิทินการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 60
4.การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
5. แผนความต้องการครู ตามมาตรฐานวิชาเอก10 ปี
6. การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา
7. แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
8. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติและนวัตกรรมทางการศึกษา
9. การดำเนินงานของศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัย "คนข้างใจ"
10. การพัฒนาโครงการ E-PLC ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์

     วาระเพื่อพิจารณาประกอบด้วยการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 และการคัดเลือกโรงเรียนเพชรราชภัฏ เนื่องในการจัดกิจกรรมงาน 99 ปี และ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากนั้นเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะครุศาสตร์ต่อไป