ภาพกิจกรรม

62-9-27 คณะครุศาสตร์เปิดบูธแนะนำหลักสูตร NRRU Open House 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ในกิจกรรม NRRU Open House ประจำปี 2562

โดยพี่ๆบุคลากรสำนักงานคณะครุศาสตร์และนักศึกษาสโมสรคณะครุศาสตร์ ให้การแนะนำหลักสูตรและให้ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งน้องๆให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อกันอย่างมากมาย

62-6-28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ CLIL,TPACK,PBL,CBL
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

62-5-8 การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

62-3-4 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ (2)

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 ชั้น 3