Image
Image
Image

62-3-4 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ (2)

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 ชั้น 3


วิดีทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์

ภาพกิจกรรม

วารสารวิชาการ

วารสารครุสีมาปีที่ 2 ฉบับพิเศษ

วารสารครุสีมาปีที่ 2 ฉบับพิเศษ

.

วารสารครุสีมาปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารครุสีมาปีที่ 2 ฉบับที่ 2

.

วารสารครุสีมาปีที่ 1 ฉบับพิเศษ

วารสารครุสีมาปีที่ 1 ฉบับพิเศษ