62-5-8 การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช