Image
Image
Image

62-5-8 การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

วิดีทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์

ภาพกิจกรรม

วารสารวิชาการ

วารสารครุสีมาปีที่ 2 ฉบับพิเศษ

วารสารครุสีมาปีที่ 2 ฉบับพิเศษ

.

วารสารครุสีมาปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารครุสีมาปีที่ 2 ฉบับที่ 2

.

วารสารครุสีมาปีที่ 1 ฉบับพิเศษ

วารสารครุสีมาปีที่ 1 ฉบับพิเศษ