logo edu 2021

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อสำนักงานคณบดี โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1720 ,1721
ฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพครู โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1728
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1724
โทรสาร : 044-255-322 (สำนักงานคณบดี), 044-242-634 (ฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพครู), 044-242-636 (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู)

E-mail : edukorat@nrru.ac.th
F
acebook : edukorat