044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

โครงการพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่บูรณาการชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

โครงการพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่บูรณาการชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564ประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

                                   

 pr u school              BG cover U School Training 2 
 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (ดาวน์โหลด คลิก!) ภาพพื้นหลังสำหรับใส่ใน background Zoom (ดาวน์โหลด คลิก!)

📗 วันที่ 18 ธันวาคม 2564

🟢 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน (แบบฟอร์มลงทะเบียน คลิก!)
🟢 08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี
🟢 09.00 - 09.30 น. การทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test)  (แบบฟอร์มทดสอบก่อนการอบรม คลิก!)
🟢 09.30 - 12.00 น.   การออกแบบและพัฒนาความสามารถในการอ่าน (เอกสารประกอบการอบรม คลิก!)
                                 วิทยากรโดย
                                    1. ดร.กาญจนา คำผา
                                    2. ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
                                    3. อาจารย์กนกกาญจน์ วรสีหะ
                                    4. อาจารย์หทัยวรรณ มณีวงษ์

🟢 12.00 - 13.00 น.    การทดสอบหลังการอบรม (Post-Test) (แบบฟอร์มทดสอบหลังการอบรม คลิก!)
                                 พักรับประทานอาหารกลางวัน
🟢 13.00 - 16.00 น.    การออกแบบและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  (เอกสารประกอบการอบรม คลิก!)
                                 วิทยากรโดย
                                   1. คุณครู ศิรินทร์ ตันกุริมาน
                                   2. คุณครู พณสรร ตันกุริมาน
                                       📄 ใบงานประกอบการอบรม คลิก!
 
                                      📄 คำถามประกอบการอบรม คลิก!

📘 วันที่ 19 ธันวาคม 2564

🔵 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน (แบบฟอร์มลงทะเบียน คลิก!)
🔵 09.00 - 11.30 น.    ปฏิบัติการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่บูรณาการชุดกิจกรรม (เอกสารประกอบการอบรม คลิก!)
                                 วิทยากรโดย คุณครูวรรณวสี เจนเจนประเสริฐ  (Facebook Page ไอแคนดู)
                                       ตัวอย่างงานออกแบบหนังสือนิทาน E-Book คลิก!
                                       🔹 รวม Link website ประกอบการอบรม
                                               🔹 ออกแบบกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์  : https://www.canva.com
                                               🔹 สร้าง E-Book จากไฟล์ PDFhttps://pubhtml5.com
                                               🔹 แปลงไฟล์ภาพเป็น PDf : https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf
                                               🔹 ค้นหาและออกแบบชุดสีสำหรับการทำสื่อการเรียนการสอน :
                                                      https://mycolor.space

                                                      https://colorhunt.co 
                                                      https://colorsupplyyy.com
                                 📄 แบบทดสอบหลังการอบรมการผลิตหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่บูรณาการชุดกรรม คลิก!
🔵 12.00 - 12.30 น.     พิธีปิดการอบรม (แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการอบรม คลิก!)

📔 ทีมโค้ชชิ่ง โครงการ U-School (อ่านรายละเอียดการแบ่งกลุ่มเพิ่มเติม คลิก!)
🟣 กลุ่มที่ 1 : .ณัฐธิดา ภูบุญเพชร, ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ,ดร.ศลิษา ณรงค์ฤทธิ์,ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ 
ประกอบด้วยโรงเรียน
1. บ้านลำเชิงไกร สังกัด สพป.นม.1
2.บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย สังกัด สพป.นม.1
3. บ้านคอนน้อย สังกัด สพป.นม.1
4. บ้านโคกสูง สังกัด สพป.นม.1
ลิ้งค์สำหรับเข้ากลุ่ม คลิก!
หรือสแกน QR code ที่นี้
23840

🟣 กลุ่มที่ 2 : ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง, ดร.พงษเกษม สิงห์รุ่งเรือง,อ.กนกกร เมตตาจิตร, ดร.กาญจนา คำผา
ประกอบด้วยโรงเรียน
1. บ้านจอหอ สังกัด สพป.นม.1 

2. บ้านหนองอ้อ สังกัด สพป.นม.1 
3. บ้านพุดซา สังกัด สพป.นม.1 
4. บ้านหนองไม้ตาย สังกัด สพป.นม.1 
ลิ้งค์สำหรับเข้ากลุ่ม คลิก!
หรือสแกน QR code ที่นี้

23841

🟣  กลุ่มที่ 3 : ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานนท์, ดร.จุลมณี สุระโยธิน, ดร.ปิยนุช วงศ์กลาง, .หทัยวรรณ มณีวงษ์
ประกอบโดยโรงเรียน
1. บ้านหนองพลอง สังกัด สพป.นม.1
2. ลุงถ่อนราษฐ์อุทิศ สังกัด สพป.นม.1
3. ชุมขนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สังกัด สพป.นม.1
4. บ้านลุงเขว้า สังกัด สพป.นม.1
ลิ้งค์สำหรับเข้ากลุ่ม คลิก!
หรือสแกน QR code ที่นี้

23842
🟣 กลุ่มที่ 4 : ดร.สิริรักษ์ โปร่งสันเทียะ, ดร.อิสรา พลนงค์, ดร.สุภาวดี วิสุวรรณ, .กนกกาญจน์ วรสีหะ, .บดินทร์ หวังร่วมกลาง
ประกอบโดยโรงเรียน
1. บ้านหนองบุนนาก สังกัด   สพป.นม.2
2. บ้านบุหัวช้าง สังกัด สพป.นม.3
3. บ้านวังรางใหญ่ สังกัด สพป.นม.4
4. บ้านหนองม่วง สังกัด สพป.นม.4
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สังกัด   อว.
ลิ้งค์สำหรับเข้ากลุ่ม คลิก!
หรือสแกน QR code ที่นี้

23843