Image

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและการวิจัยในรูปแบบของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้แสดงผลงาน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร. สิริรัตน์ นาคิน รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน  ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรี  ฤกษ์จารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อารี  พันธ์มณี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา  จุลรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ  แหนจอน มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณี  เจตจำนงนุช โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาระดี  ชาญวิรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์  โชรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา  ธงภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ ดร. กาญจนา  ท่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ ดร. วริศรา  ยางกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฝ่ายจัดการและเผยแพร่

นางสาวพัชสุดา  จำปาโพธิ์  นักวิชาการศึกษา
นางสุรัชยากรณ์  วิพัฒน์โสภากร                   นักวิชาการศึกษา
นางสาวราตรี  สุวรรณโยธี นักวิชาการศึกษา
นายกฤษณะ  พีระนวโชติ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายทัศนชัย  ภิญโญทรัพย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สำนักงานกองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1724 แฟกซ์ 044-242636

อีเมล edukorat@nrru.ac.th เว็บไซต์ http://edu.nrru.ac.th/karusima-journal