Image

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัย ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผลงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่

ปีที่ 1-2 (พศ.2561-2562) ปีละ 2 ฉบับ
    - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
    - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
ปีที่ 3 (พ.ศ.2563) เป็นต้นไป ปีละ 3 ฉบับ
    - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน
    - ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
    - ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร. สิริรัตน์ นาคิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการผลิตครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน  ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อารี  พันธ์มณี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรี  ฤกษ์จารี โรงเรียนดรุณาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา  จุลรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ  แหนจอน มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณี  เจตจำนงนุช โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาระดี  ชาญวิรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์  โชรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา  ธงภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ ดร. กาญจนา  ท่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ ดร. วริศรา  ยางกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฝ่ายจัดการและเผยแพร่

นางสาวพัชสุดา  จำปาโพธิ์  นักวิชาการศึกษา
นางสุรัชยากรณ์  วิพัฒน์โสภากร                   นักวิชาการศึกษา
นางสาวราตรี  สุวรรณโยธี นักวิชาการศึกษา
นายกฤษณะ  พีระนวโชติ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายทัศนชัย  ภิญโญทรัพย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารครุสีมา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1724 แฟกซ์ 044-242636

อีเมล edukorat@nrru.ac.th เว็บไซต์ http://edu.nrru.ac.th/karusima-journal