คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แจ้งปิดบริการ และปิดอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 17) ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แจ้งปิดบริการ และปิดอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 17) ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(ฉบับที่ 6)หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

💡ทั้งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานคณะครุศาสตร์ ได้ตามช่องต่อไปนี้💡
✅ช่องทาง inbox คณะครุศาสตร์ https://www.facebook.com/edunrru
✅ช่องทาง inbox ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู https://www.facebook.com/edukorattheschoolpracticum/
หรือโทร. 098-516-3554
✅ช่องทาง inbox ฝ่ายกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/SamoEduNrru

คณะครุศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้