logo edu 2021

ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) สำหรับบุคลการสายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัดคณะครุศาสตร์

รวมแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ในสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3

1. แบบฟอร์มการขอเข้าพื้นที่สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกส่วนงาน คลิกที่นี่

2.แบบสำรวจความเสี่ยงโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ที่ไปรับประทานที่ร้านเนื้อย่างน้ำหวานซอย 30 กันยายน ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2564 และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ คลิกที่นี

3. ลิ้งค์ Google Drive บุคลากรสายวิชาการ คลิกที่นี

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (คณะครุศาสตร์)

1. แบบรายงานการสอนรายครั้งที่สอน ภาคปกติ คลิกที่นี  / ภาค กศปช. คลิกที่นี่
2. แบบรายงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์  ไฟล์ Word คลิกที่นี/ ไฟล์ PDf คลิกที่นี
**ให้ดำเนินการบันทึกไฟล์ข้อมูลเป็นรายสัปดาห์แล้วส่งเข้าไปพื้นที่เก็บเอกสาร Google Drive สำหรับของอาจารย์แต่ละท่าน**

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์)

1. แบบฟอร์มเสนอแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ คลิกที่นี่
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

1. แบบฟอร์มเสนอแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ คลิกที่นี่
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

1. แบบรายงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ไฟล์ Word คลิกที่นี่ / ไฟล์ PDF คลิกที่นี่ (ให้บันทึกไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปลี่ยนเป็นชื่อ-นามสกุลของตนเอง)
**ให้ดําเนินการบันทึกไฟล์ข้อมูลเป็นรายสัปดาห์แล้วส่งเข้าไปพื้นที่เก็บเอกสาร Google Drive  ได้ที่ลิ้งค์นี้

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

1. แบบฟอร์มเสนอแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ คลิกที่นี่
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่