logo edu 2021

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารประกอบการสรรหา
📘 ข้อบังคับ
📘 ประกาศ ฉบับที่ 1
📘 กำหนดการแนบท้าย
📘 ใบสมัคร (pdf)
📘 ใบสมัคร (word)
📘 แบบประวัติและผลงาน (pdf)
📘 แบบประวัติและผลงาน (word)
📘 ลิงค์สมัครเข้ารับการสรรหา