logo edu 2021

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ฯ  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    📕  ข้อบังคับ
    📕  ประกาศฉบับที่ 1 
    📕  กำหนดการแนบท้าย
    📕  ประกาศฉบับที่ 2
    📕  ใบสมัคร (pdf)
    📕  ใบสมัคร (word)
    📕  แบบประวัติและผลงาน (pdf)
    📕  แบบประวัติและผลงาน (word)
    📕  ลิงค์สมัครเข้ารับการสรรหา  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    📙  ใบสมัคร (pdf)
    📙  ใบสมัคร(word)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
    📗  ข้อบังคับ
    📗  ประกาศฉบับที่ 1
    📗  กำหนดการแนบท้าย
    📗  ใบสมัคร(pdf)
    📗  ใบสมัคร(word)
    📗  แบบประวัติและผลงาน(pdf)
    📗  แบบประวัติและผลงาน(word)
    📗  ลิงค์สมัครเข้ารับการสรรหา