สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักเรียน-นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

82315115 180424816697193 3218297000088829952 n          เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างการจดจำ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดย " iSign Academy " เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพช่างป้ายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของสมาคมฯ
          โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ผ่านทาง Facebook : TABDA (หลังการประกวดจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ)
          สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ คลิก