ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย

การรับสมัครผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย (รายละเอียดตามแนบ)
และสมัครได้ตามลิงก์  https://1th.me/92n9
  
ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดำเนินการรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจสมัครเป็นผู้ประเมินภายนอกในเขตจังหวัด นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์ และมหาสารคาม โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ประเมินภายนอก
  1. มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในระดับการศึกษาที่สมัคร ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
     3.1 ด้านการบริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
     3.2 ด้านการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้
     3.3 ด้านอื่นๆ เช่น การประกันคุณภาพภายใน การวัดและประเมินผล เป็นต้น
  4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
  5. มีทักษะการสื่อสาร
  6. มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
 
 ศุภลักษณ์ เที่ยงฉลาด
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ สมศ.
065-114-2876