เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสู่ยุคดิจิทัล 4.0

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)
หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสู่ยุคดิจิทัล ๔.๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ อาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จึงขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สมัครเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094-895-2800, 063-757-8887