ขอเชิญครู อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยนครราชสีมา จัดโครงการพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ในหัวข้อ "เรื่องการเรียนรู้ประเพณีและพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย"

และในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ครู-อาจารย์หน่วยงานต่างๆร่วมถึงบุคลากรที่สนใจเข้ารวมพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีของชาติและเป็นการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า
ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไป

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยจึงขอประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า ครู-อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูตามแบบตอบรับและกำหนดการแนบข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและกำหนดการ (คลิก)
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2562 (คลิก)