การนำเสนอผลงานหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรนิกส์
ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการด้านบริการวิชาการ หลักสูตรโคราชจีโอพาร์ค และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ของจังหวัดนครราชสีมา
โดยในการจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่

  • ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน
  • ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี และ ดร.จรูญ ด้วงกระยอม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน
  • ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  • ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
  • คณะผู้บริหารและครู ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน
  • นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ซึ่งการจัดกกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู ศึกษานิเทศก์และผู้เชี่ยวชาญ
ในการบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตรจีโอพาร์คเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ และเผยแพร่หลักสูตรโคราชจีโอพาร์คให้กับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อใช้ในการศึกษาและเรียนรู้ในลำดับต่อไป
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ คณะครุศาสตร์(อาคาร17) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา