งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์

บุคลากรงานประกันคุณภาพ

watpol lalita

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

bord edu 2 0019

อาจารย์สุวรรณา บุเหลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

maneenuch

นางสาวมณีนุช ยศสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว)