เเบบประเมิน
 

เเบบประเมิน 1       >>>   Login ด้วย Gmail เพื่อเข้าใช้งาน  <<<
เเบบประเมิน 2       >>>   Login ด้วย Gmail เพื่อเข้าใช้งาน  <<<
เเบบประเมิน 3       >>>   Login ด้วย Gmail เพื่อเข้าใช้งาน  <<<
เเบบวัดทักษะป.1-ป.3 (สำหรับครู)
ทักษะการมีวิจารณญาณ ป.1.หลังเรียน.pdf
ทักษะการมีวิจารณญาณ ป.2.หลังเรียน.pdf
ทักษะการมีวิจารณญาณ ป.3.หลังเรียน.pdf
ตัวอย่างเเผนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   
วิชาวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   
วิชาภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
PDF สรุปโรงเรียน รายชื่อผู้ที่เข้าร่วม โครงการยกนะดับคุณภาพการอ่าน การเขียนเเละการวิเคราะห์
PDF รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วม
PDF รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ