กลับสู่หน้าหลัก คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียน
 
VDO
กำหนดการกิจกรรม
กำหนดการ ปฏิทินการนิเทศ “แบบพบกลุ่ม"
กิจกรรม

กิจกรรม การอบรมวิจัย
การประชุมปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูนักวิจัย จำนวน 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 กลุ่มครูผู้สอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รุ่นที่ 2 กลุ่มศึกษานิเทศก์
วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์

รุ่นที่ 3 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์

กิจกรรม การนำเสนอผลการปฏิบัติ
เเบบประเมิน
 

เเบบประเมิน 1       >>>   Login ด้วย Gmail เพื่อเข้าใช้งาน  <<<     โหลดฟอร์มกรอกคะแนน Download
เเบบประเมิน 2       สำหรับ ศึกษานิเทศก์ และ ทีมวิจัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
เเบบประเมิน 3       >>>   Login ด้วย Gmail เพื่อเข้าใช้งาน  <<<     โหลดฟอร์ม Download
เเบบวัดทักษะป.1-ป.3 (สำหรับครู)
ทักษะการมีวิจารณญาณ ป.1.หลังเรียน.pdf

>>เฉลยแบบวัดวิจารณญาณ ป.1

 
ทักษะการมีวิจารณญาณ ป.2.หลังเรียน.pdf

>>เฉลยแบบวัดวิจารณญาณ ป.2

 
ทักษะการมีวิจารณญาณ ป.3.หลังเรียน.pdf

>>เฉลยแบบวัดวิจารณญาณ ป.3

 
ตัวอย่างเเผนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   
วิชาวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   
วิชาภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
PDF สรุปโรงเรียน รายชื่อผู้ที่เข้าร่วม โครงการยกนะดับคุณภาพการอ่าน การเขียนเเละการวิเคราะห์
PDF รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วม
PDF รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ