พร้อมใช้งาน ยังไม่พร้อมใช้งาน

->>Webbord ถาม - ตอบ
 

- VDO สรุปเนื้อหา

เเบบประเมินหลังการอบรม

- เเบบทดสอบการอบรม
- เเบบประเมินสื่อ คลิปวีดีโอเเละเเอปพลิเคชัน

สำหรับครู

- เเบบประเมินวิธีการให้นั่งร้านของครู (ครูประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดโครงการ)
- เเบบกรอกข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
- เเบบส่งคะเเนนผลวัดทักษะการมีวิจารณญาณ14ข้อของนักเรียน

- เเบบส่งคะเเนนประเมินการมีวิจารณญาณของนักเรียน

ประเมินโดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย

- เเบบประเมินผลงาน (Working Map) ของครู
 
รุ่น 2