098-516-3554   Line ID : 0985163554   edukorat1117@nrru.ac.th 
ติดตามเรา      Login  

เอกสารประกอบรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน

- ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (คลิก)
- คู่มือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน (คลิก)
- บัญชีลงเวลาปฏิบัติการสังเกตการสอน 101302 (pdf คลิก) (word คลิก)
- แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยง (คลิก)
- เอกสารและรายชื่ออาจารย์ผู้สอน (คลิก)

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น