044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับงานพัสดุ

เลขที่ผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
0994000287933

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมและคืนเงินทด

ใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ

หลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสู่การแข่งขันสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตสำรองจ่ายเงิน

แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพครุภัณฑ์ก่อนจ้างซ่อม

มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและค่าบริหารจัดการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการประจำส่วนราชการ คณะ สำนัก สถาบัน สำนักและศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

เอกสารหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562