044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

รายละเอียดขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

129095

129096

01 ภาคปกติ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบว Page 01

01 ภาคปกติ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบว Page 02

01 ภาคปกติ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบว Page 03

01 ภาคปกติ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบว Page 04

01 ภาคปกติ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบว Page 05

01 ภาคปกติ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบว Page 06

01 ภาคปกติ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบว Page 07

01 ภาคปกติ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบว Page 08

01 ภาคปกติ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบว Page 09

01 ภาคปกติ การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบว Page 10