044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

บุคลากรสายสนับสนุน ปี 2562

บุคลากรสายสนับสนุน

นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชติรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
นางสาวพิมพ์รภัส  ลำเลิศธรรม
นางสาวพิมพ์รภัส  ลำเลิศธรรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางรดาภัค พลคำแก้ว
นางรดาภัค พลคำแก้วนักวิชาการพัสดุ
นางสาวราตรี สุวรรณโยธี
นางสาวราตรี สุวรรณโยธีนักวิชาการศึกษา
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย์
นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย์นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวมณีนุช ยศสูงเนิน
นางสาวมณีนุช ยศสูงเนินนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากร
นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากรนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิตรา พิรักษา
นางสาวจิตรา พิรักษานักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์
นางสาวพัชสุดา จำปาโพธิ์นักวิชาการศึกษา
นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูง
นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูงนักวิชาการพัสดุ
นางสาวบุณฑริกา อยู่พงษ์ทอง
นางสาวบุณฑริกา อยู่พงษ์ทองนักวิชาการศึกษา
นางสาวอิศว์รานุกฤต สิงห์รัมย์
นางสาวอิศว์รานุกฤต สิงห์รัมย์นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)