044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนามประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรืองรองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคงกรรมการตัวแทนประธานสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ  จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางกรรมการตัวแทนประธานสาขาวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร กรรมการตัวแทนคณาจารย์ประจำ
นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชติเลขานุการ
ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษม
ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ ดร.วินัย ทองภูบาล
อาจารย์ ดร.วินัย ทองภูบาลกรรมการตัวแทนประธานสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
อาจารย์ ดร.กาญจนา ท่อแก้วกรรมการตัวแทนคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม
อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรมกรรมการตัวแทนคณาจารย์ประจำ
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มผู้ช่วยเลขานุการ