044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนามคณบดีคณะครุศาสตร์E-mail : kitipong.l@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรืองรองคณบดีฝ่ายบริหารE-mail : suphap.p@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา พลนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา พลนงค์รองคณบดีฝ่ายวิชาการE-mail : isara.p@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพทางการศึกษาE-mail : Thitikan.I@nrru.ac.th
อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม
อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและกิจการนักศึกษาE-mail : Puakkaporn.k@nrru.ac.th
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ชโลธร
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ชโลธรประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวE-mail : prapatsorn.c@nrru.ac.th
อาจารย์ ดร.ประดับศรี พินธุโท
อาจารย์ ดร.ประดับศรี พินธุโทประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษE-mail : pensuda.j@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทูรย์ มีกุดเวียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทูรย์ มีกุดเวียนประธานสาขาวิชาพลศึกษาE-mail : toon.m@nrru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กีรติจำเริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กีรติจำเริญประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตE-mail : wasana.k@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดีประธานโปรแกรมวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูE-mail : Lalita.t@nrru.ac.th
อาจารย์ ดร.วินัย ทองภูบาล
อาจารย์ ดร.วินัย ทองภูบาลประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตE-mail : winai.t@nrru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนามรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูE-mail : kitipong.l@nrru.ac.th
อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษE-mail : waradee.c@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงรองคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูE-mail : thanyarat.chi@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เกษม  สิงห์รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์E-mail : marnmaya@gmail.com
อาจารย์ธนาวรรณ นุ่นจันทร์
อาจารย์ธนาวรรณ นุ่นจันทร์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยE-mail : lalita.t@nrru.ac.th
อาจารย์ ดร.จุลมณี  สุระโยธิน
อาจารย์ ดร.จุลมณี สุระโยธินผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะE-mail : junlamanee.s@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคงประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยE-mail : phattanan.k@nrru.ac.th
 อาจารย์กิติกร ทิพนัด
อาจารย์กิติกร ทิพนัดประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา E-mail : kitigorn.t@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตE-mail : banjob.b@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูรประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตE-mail : rungrote.p@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตE-mail : thanyarat.chi@nrru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตE-mail : sirinat.j@nrru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาE-mail : prayut.t@nrru.ac.th
นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชติรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์E-mail : kissana.p@nrru.ac.th