044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

คณะกรรมการบริหารวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนามประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา พลนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา พลนงค์รองประธานกรรมการ
อาจารย์ธนาวรรณ นุ่นจันทร์
อาจารย์ธนาวรรณ นุ่นจันทร์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เกิดคงกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์กรรมการ
นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นายกฤษณะ พีระนวโชติเลขานุการ
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงกรรมการ
อาจารย์ ดร.ประดับศรี พินธุโท
อาจารย์ ดร.ประดับศรี พินธุโทกรรมการ