044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
"สร้างนักปราชญ์  ประสาทวิญญาณครู"

วิสัยทัศน์
“คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
2) วิจัยสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ
3) บริการวิชาการและน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก
1) ใฝ่หาความรู้ (Pursuing Knowledge)
2) อ่อนน้อมถ่อมตน (Humble)
3) มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ (Volunteer and Public Mind)
4) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Respect Human Dignity)
5) มีสุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind)

อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ 
“ที่พึ่งของท้องถิ่นด้านการศึกษา”

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์
“เก่งศาสตร์ เก่งสอน และมีจิตวิญญาณความเป็นครู”

ที่ตั้ง
คณะครุศาสตร์ อาคาร 38 (อาคารปฏิบัติการรวม) ชั้น 5 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000